Ixesha elizayo le-Anime: Utshintsho olukhulu esinokubona ngalo ngenxa yeTekhnoloji